Ivaylo Traykov cherveno kort m-tel turnir
Ivaylo Traykov cherveno kort m-tel turnir